Monday, November 23, 2009

ANG ATING MISYON (MISSION)

Upang MASIGURO NATIN ANG ATING MGA KASAPI AT PAMILYA AY MAGING MATATAG SA ISPIRITUAL NA PAMANTAYAN at sa PANG-EKONOMIYANG KATAYUAN sa pamamagitan ng kanilang potensiyal at kapabilidad mula sa epektibong kooperasyon at ugnayan na lalo pang MAG-AANGAT SA KANILANG PANGKABUUANG PAGKATAO.

ANG ATING BAHAGDANG-PANANAW (VISION)

Likhain natin ang isang “TIYAK AT LIGTAS NA KAPALIGIRAN” angkop sa layon nating “ANTAS NG SUSTENABLENG KAUNLARAN”.

ANG ATING SIMULAIN

1.) Upang MAKAPAGLUNSAD NG MAKABULUHANG PROGRAMA na magpapatingkad ng mga espesyal na mga kaugalian natin at maihayag ang mga mabuting saugaliin natin, TUNGO SA PAGPAPAUNLAD PA NG HIGIT NG ATING PAMBANSANG DANGAL AT KAHANDAAN SA PAGSUSULONG NG ATING PANLIPUNAN AT PANG-EKONOMIYANG SIGLAKASAN.

2.) Upang MAKABULUHANG PASIMULAN ANG EPEKTIBONG KOORDINASYONG-SIKAP alinsunod SA BATAYANG PRINSIPYO NG PAKIKIPAG-ALYANSA AT UGNAYAN, pinalalakas ng kampilang-grupo at ginabayan ng umiiral na ruliya ng batas at ng sagradong tenesya ng nakaukit sa sagradong aklat.

3.) Upang MAIUGNAY ANG ISPIRITUAL AT MGA SOSYO-EKONOMIKONG PROYEKTO sa praktikal na pagbabago sa batayang lebel ng komunidad mula SA SAMBAYANIHANG ADBOKASIYA AT KAMPANYA.

No comments:

Post a Comment