Monday, November 23, 2009

Ang Ideolohiyang AAGAPAY?

Ang AAGAPAY ay likas na ideolohiya ng lahing Pilipino na naniniwala sa makapangyarihang lumikha at may tiwala at takot sa Diyos, may pagpapahalaga sa buhay at pagmamahal sa kapwa, mapagkasundo at mapayapa.

Ideolohiyang Pilipino na sumasalamin sa mga likas na kaugalian at “values” ng lahing Pilipino na magalang sa matatanda at sa kapwa; mapagkaibigan at hospitable; mahigpit ang pagkakabuklod at pagmamahalan ng pamilya; at may malalim na tradisyon ng bayanihan o pagtutulungan.

Pananaw-sa-daigdig ng AAGAPAY

Ang pananaw-sa-daigdig ng AAGAPAY ay nakabatay sa matatag na pundasyong ispirituwal na naniniwalang may Makapangyarihang lumikha ng langit at lupa, ng buhay at ng lipunan; at lahat ng pangyayari sa buhay, lipunan at daigdig ay alinsunod sa kagustuhan ng poong maykapal.

Naniniwala ang AAGAPAY ang tao ay nilikha ng Diyos”in his image and likeness”. Binigyan niya ito ng kalayaang gumawa ng kabutihan at ng”wisdom” upang magkaroon ng kakayahang magsuri ng mabuti at masama. Binigyan niya ng konsensya ang tao na bumubulong kapag siya’y nag-iisip at/o nagbabalak ng masama at umuusig sa kanyang budhi kapag siya’y gumawa ng krimen laban sa kapwa tao.

Mahigpit na sumusunod ang AAGAPAY sa itinuturo ng Diyos na: ”Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili” (Roma 13, verse 8); at ”Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya’t ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan” (Roma 13, verse 10).

Naniniwala ang AAGAPAY na mahal ng Diyos ang tao. Nilikha niya ang tao na superyor sa lahat ng may buhay na humihinga at gumagalaw. Pinagkalooban niya ito ng kapangyarihang pagharian ang iba pang may buhay sa kalawakan, sa ilalim at ibabaw ng lupa, sa ibabaw at ilalim ng dagat at kontrolin pati ang kalikasan para sa kapakinabangan ng tao at ng lipunan.

Naniniwala ang AAGAPAY na ang mga bansa, ang lipunang bumubuo ng bansa at ang gobyernong namamahala dito ay nilikha ng Diyos.

Mahigpit na umaalinsunod ang AAGAPAY sa kautusan na:

Ang bawat tao’y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos; at sila’y paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot sa mga namumuno. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti, at pararangalan ka nila. Sila’y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila’y may kapangyarihang magparusa. Sila’y mga lingkod ng Diyos, na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi”. (Roman 13, verse 1,2,3,4,5,6,7.)

Naniniwala ang AAGAPAY na ang mapayapang pamilya ay pundasyon ng mapayapa at maunlad na pamayanan, laluna kung ang Diyos ang sentro sa bawat pamilya ng sambayanan.

Naniniwala ang AAGAPAY na ang lipunan ay nababago sa mapayapang pagkilos ng mamamayan at alinsunod sa kagustuhan ng Diyos. Pinatunayan ito ng mapayapang pag-aalsa ng mamamayang Pilipino na nagpabagsak sa mahigit 20 taong paghahari ng “pasista-diktadurang rehimen” na nagbalik ng demokrasya sa bansa.

Paninindigan ng AAGAPAY

Pinaninindigan ng AAGAPAY na ang Pilipinas ay sobereniyang nasyon. May sarili itong teritoryo, Konstitusyon, Watawat, likas na katutubong wika at demokratikong gobyerno na namamahala sa lipunan at pamayanan nito.

Naninindigan ang AAGAPAY na ang lipunang may dangal, katarungan at kalayaan ay matatamo sa pambansang pagkakasundo at kapayapaan hindi sa pagwawatak-watak ng mamamayan, ng madugong sandatahang pakikibaka at pagpapatayan ng lahing Pilipino.

Naninindigan na AAGAPAY ang pagbangon ng pambansang ekonomiya at pag-unlad ng bansa ay dapat magsimula sa ekonomiya ng bawat tahanan – sa seryosong pagsisikap at responsableng pagkilos ng indibidwal at kolektibong pamilyang Pilipino na magkaroon ng sapat na pagkain sa hapag-kainan hindi sa pag-asa sa “dole-out” ng pamahalaan o paninisi sa gobyerno at paglulunsad ng marahas at magugulong kilos-protesta sa mga kalsada.

Pamamaraan ng AAGAPAY

Ang AAGAPAY ay mahigpit na yumayakap at ginagabayan ng diwa ng pagiging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa at pinakikilos ng dakilang layuning mapatibay ang lipunang may dangal, katarungan at kalayaan.

Sa praktikal na pagkilos ang AAGAPAY ay mahigpit na umaalinsunod sa prinsipyo ng Kooperasyon, Pagtutulungan at Pagmamalasakit sa isa’t-isa alinsunod sa mga umiiral na batas at sa ilalim ng bendisyon at pagpapala ng Panginoong Maylikha.

Nagsusulong ang AAGAPAY ng pambansang kilusan para makasama ang pinakamalawak na mamamayan sa hinahangad na pambansang kapayapaan at kaunlaran at lipunang may dangal, katarungan at kalayaan.

Hinimok at isanasanib nito ang mga organisasyon ng iba’t-ibang sektor ng lipunan na pinamumunuan at/o kinasasapian ng mga indibidwal na retirado at aktibong abanteng pwersa.

Aktibo itong kumikilos para maugnayan at ipabatid sa iba’t-ibang sektor ng lipunan na lahat ng departamento at ahensya ng gobyerno ay may kakukulang programa para sa kanila. Tinutulungan silang makaugnay sa kinauukulang departamento at/o ahensya at inaagapayan na malutas ang kanilang suliranin at karaingan at matamo ang lehitimo nilang mithiin sa sama-sama nilang pagkilos ng mapayapa at naayon sa batas.

Agresibo itong nakikipag-alyansa at nakikipagtulungan sa organisasyon ng iba’t-ibang sektor ng lipunan na naghahangad ng kapayapaan at nagmamahal sa kalayaan at tumatanggi sa ideolohiyang komunista at sa anumang organisasyong naghahangad agawin ang kapangyarihan sa gobyerno sa marahas at paraang salungat sa Konstitusyon.

Nagsusumikap ang AAGAPAY na maging halimbawa at makaimpluwensya sa malawak na mamamayan na sa pananalig sa sariling kakayahan at paniniwala sa kapwa na sa sama-samang nagpupunyagi ay makaaahon sila sa kahirapan sa pamumuhay.

Naglulunsad ito ng maliliit na proyektong pangkabuhayan ng mga indibidwal na miembro na mapagkukunan ng dagdag na kita sa pamamagitan ng pagkakaloob ng pautang na may maillit na patubo; magtatayo ng iba’t-ibang tipo ng kooperatiba ng mga miembro ng AAGAPAY sa iba’t-ibang rehiyon at lalawigan na makapagpapaunlad ng kanilang pamumuhay at makapagkakaloob ng trabaho sa mamamayan sa lugar; tutulungan ang mga kaanib na organisasyon sa pagbubuo ng kooperatiba at paglulunsad ng proyektong pangkabuhayan na sama-samang makapagpapaunlad ng kanilang pamumuhay at makapagbibigay ng trabaho at makatutulong sa pagpapagaang ng pamumuhay ng mamayan sa lugar.

No comments:

Post a Comment