Monday, November 23, 2009

Ang mga Haligi at Programa ng AAGAPAY


ANG ATING PROGRAMA

Ang AAGAPAY ay tumatanaw bilang aktibong organisasyong naglilingkod ng mga PROGRAMANG NAGLALAYONG LIKHAIN ANG KAPALIGIRANG LIGTAS AT TIYAK, bilang pahalaga sa kanyang mithiin para sa mga kasapi at ng kanilang pamilya.

Ang ating mga tampok na programa ay ang mga sumusunod:

A.) Ang Ating pang Edukasyon at mga Pagsasanay na Programa

Upang MAISULONG ANG PANG YUMANITARYONG DIWA ng pagbangon na may respeto sa kahalagahan, kaibahang-tangi at potensyal sa paglago at kaunlaran ng lahat ng kasapi at ng kanilang pamilya.

Upang MAAYUDAHAN ANG MAPANLIKHA AT PRODUKTIBONG KATANGIAN sa trabaho ng mga kasapi mula sa PAGPANDAY PA NG KANILANG SIGLA, SOBERENYA AT MODERNONG PANLIPUNANG PLEKSIBILIDAD.

Upang lalo pang PINUHIN ANG PERSONAL NA KATANGIAN ng bawat indibidwal na kasapi, na kung saan ang responsibilidad ay tinatanaw at isinasapraktika sa mapanghimok at masinop na maneriya.

Upang MAPAUNLAD PA ANG ENTREPRENYURAL NA KASANAYAN ng mga kasapi sa pamagitan ng ibat-ibang pagsasanay tungo sa mas kapable pang pagtangan nila ng maliliit at medium lebel na negosyo.

Upang MAISULONG ANG KANILANG ISPIRITUAL NA PAGLAGO sa pamamagitan ng ibat-ibang seminar at symposium angkop sa bawat indibidwal na kasapi at pang relihiyong kinaaaniban.

Upang ITIMO SA KAMALAYAN ng bawat kasapi na ang pamilya ay ISANG BEHIKULO NG PAGBABAGO AT TRANSMISYON NG ASPETONG MORAL SA BUHAY.

Upang MAITINDIG ANG MAPAGKAISA AT MASINOP NA RELASYON SA LAHAT NG KASAPI NG LIPUNAN tungo sa pagkamit ng nagkakaisang mithiin sa kapayapaan at kaayusan mula sa mga pangkumunidad na pakikilahok at aktibidades.

Upang MABUKSAN ANG PUSO AT ISIPAN ng ating kasapian sa pag gawa ng desisyon at pag pili at opinyon di galing sa aspeto ng kanilang pampulitikang loyalidad bagkus SA ILAW NG SAUGALIIN NAKABATAY SA KATOTOHANAN, HUSTISYA AT KABUTIHAN SA MAS NAKAKARAMI.

B.) Ang Ating Pakikipag-Ugnayang Programa

Upang AKTIBONG MAKILAHOK AT MAKIANIB SA IBA PANG ORGANISASYON O SAMAHAN may kasing-nagkakaisang bahagdang-pananaw tulad ng AAGAPAY.

Upang UMUGNAY SA IBA PANG MARHINALISADONG SEKTOR NG ATING LIPUNAN tulad ng (maralitang taga-lungsod, manggagawa, magsasaka at mamalakaya) sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na palakasin pa ang kanilang organisasyon mula sa pakikipagtulungan sa mga kasinghalintulad na pampamahalaang proyekto.

Upang MAKAPAG-TINDIG PA NG UGNAYAN AT PATULOY NA KOMPLIMENTARYONG AKTIBIDADES kaakibat ng iba pang ahensya ng pamahalaan, NGO, pampulitikong mga grupo, sector ng negosyo, grupong relihiyon at kampilan-sibil ng lipunan, na makakatulong pa sa pangangalaga at paglutas ng iba pang pang organisasyong tungkulin sa kanyang mga kasapi at sa AAGAPAY bilang kabuuan.

Upang MAGING MASIKAP AT MAAASAHANG KASAMA SA PAKIKIPAG ANIBAN NITO SA IBAT-IBANG SEKTOR NG ATING LIPUNAN, batay sa pagpapalabas pa ng ating mapagpalayang proseso tungo sa mapayapa at angkop sa kapaligiran.

K.) Ang Ating Pang-Kabuhayang Programa

Upang likhain ang isang malusog na kapaligiran umiinog mula sa kawing-ugnayan ng buong kasapian.

Ito’y isasagawa upang iugnay pa ang SAMUT SARING OPORTUNIDAD SA LARANGAN NG SERBISYO AT EMPLEYO, liban pa sa PANIMULANG KAPITAL NA PONDO PARA SA MGA KABUHAYAN PROYEKTO hindi lamang ukol sa mga kasapi bagkus sa kanilang pamilya rin.

Upang MAILUNSAD ANG MGA SAMUT-SARING MALILIIT TUNGO SA MEDYUM NA ANTAS NA PANGKABUHAYANG PROYEKTONG nakasentro sa pagpapaunlad pa ng episyenteng pinansyal at produktibidad o ng pagpapalakas ng pampinansyal na kapasidad at kapabilidad ng kasapi.

Upang mapadaloy at masuportahan ang mga kasapi tungo sa PAG-INDORSO O PROMOSYON NG KANILANG NEGOSYO at upang mahimok ang iba pa na bilhin ang sariling atin na serbisyo, produkto at iba pang komuditing gawa ng ating mga kasapi sa samahan.

Upang MAPALAKAS ANG LOOB AT MAPANDAY PA ANG MAMAYANG PAKIKILAHOK SA BAWAT PANG-EKONOMIKONG AKTIBIDAD, na layon pang paunlarin ang kumonidad, ang kanilang pamilya, batay sa sariling-sikap at sariling – kakayanan.

No comments:

Post a Comment