Monday, November 23, 2009


ANO ANG AAGAPAY?
Ang KALIPIANG-“PINOY” AY ISANG NATATANGI AT PAPALAGONG LAHI. MATAAS ANG PAGPAPAHALAGA NATIN SA MAHIGPIT NA PAGKAKAISA NG ATING PAMILYA AT RELASYON SA KAPWA. Lagi natin pinagyayaman ang pagsasapraktika ng kahalagahan ng nagkakaisang pagsisikap o kooperasyon bilang pinakasusing paraan para kamtin ang komon na aspirasyon, ugnay sa ating sinaunang tradisyon ng bayanihan sa kabilang banda, lagi rin tayong bumabangon sa hamon ng pagkakapantay tayog at malampasan ang mga ito na mapayapa.

Naniniwala rin tayo na halos kapantay natin ang isa’t-isa at magagaling kahit sa ano mang larangan. Kanya nga’t malaya tayong nakikilahok sa anumang mapanlikhang proseso ng sariling kasarinlan. Kahit na sa gitna ng henerasyon ng pagkakasakop sa atin, ang ating sariling kulturang-tangi ay nananatili. Dahil sa ating malakas at malalim na pananalig sa DAKILANG TAGAPAGLIKHA, patuloy tayong nagiging optimistiko sa larangan ng buhay at singtibay sa gitna ng mga kahirapan at kasalimuutan, ibinunga ng lipunang hininog sa komplikasyon.

Ang kasalukuyang “KRISIS PINANSYAL EKONOMIKO” nadama ng buong mamamayan sa ating bansa at sa buong daigdig ay hindi mareresolba sa pamamagitan lamang ng mga pansamantalang bigay o serbisyong inaalok ng pamahalaan. Lalot hindi rin ito mareresolba, sa pamamagitan ng paglulunsad sa kalsada ng mga kilusang protesta at kilusang masa na sinisisi ang gobyerno bilang ugat ng lahat ng kahirapan. BAGKUS, TINGNAN DAPAT NA ANG PAGBANGON NG EKONOMIYA AY NAKASALALAY SA PINAKABATAYANG PUNDASYON NG ATING LIPUNAN, ANG ATING PAMILYA SA ATING TAHANAN.

Upang MAITINDIG NATIN ANG MAS MATIBAY NA MOOG NG PAGKAKAISA, ang AAGAPAY ay mahigpit na naniniwala na dapat umasa tayo sa ating sariling lakas at kilanlin ang ating kahirapan at hayaan nating aktibo tayong maki lahok sa mga simulain at layunin ng iba pang sektor ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng bawat indibidwal na pagsisikap ang konseptualisasyon nito mula sa kolektibong pamamaraan, ang organisasyon ay tumatanaw ng isang progresibong kapaligiran, mula sa di matatawarang layon tungo sa pagkamit ng minimithing bahagdang pananaw.

Ang AAGAPAY ay isang ideolohiya, konsepto at kilusan na may malawak na pananaw at naaayon sa pagpapaunlad ng espirirtwal at pangkabuhayang aspeto na makakatulong sa pagtatag ng mapayapa at progresibong pamilyang Pilipino na siyang magiging matatag na pundasyon sa lipunan at bansa.

Ang AAGAPAY ay isang malawak na alyansa ng mga organisasyon pinagsama ang sikap ng indibidiwal na kasapi, pambansang ahensiya ng pamahalaan, mga NGOs, Kooperatiba, negosyante, relihiyoso, pampulitikang grupo at sibilyang lipunan at iba pang grupo na nakikiisa sa ating mithiin na binigkis ng ating nagkakaisang bahagdang pananaw tungo sa sama samang pag-unawa at pagkilos upang maglingkod sa ating bayan at mamamayan.

Higit sa lahat, ang AAGAPAY ay matibay na naniniwala sa espirituwal na pananalig natin tungo sa isang DAKILANG MANLILIKHA, ano mang relihiyon ang kanilang kinaaaniban. Ang organisasyon ay TAOS-PUSONG MAGLILINGKOD NG BUONG TAPAT UPANG ANG PAGKAKAPANTAY SA HUSTISYA NG LAHAT AT ANG MITHIING KALAYAAN AY PAGYAMANIN NATIN HANGGANG SA SUSUNOD PANG HENERASYON.

Sumusunod ang AAGAPAY sa Salita ng Diyos na:

“Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili” (Roma 13:8) at “Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya’t ang pag ibig ang siyang katuparan ng kautusan” (Roma 13:10)

“Pagsilbihan mo ang Panginoon, at huwag Siya samahan ng iba. At gumawa ng mabuti – sa iyong magulang, sa kamag-anak, mga ulila, mga nangangailangan, mga kapit-bahay na malapit, kapitbahay na estranghero, iyong katabi, at kung ano ang pagmay-ari ng kanang kamay mo: Dahil ang Diyos ay nagmamahal hindi sa mapagmataas” (Al-Qur’an Surat El-Nisa 4:36)

Umaalinsunod ang AAGAPAY sa kautusan na:

Ang bawat tao’y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos; at sila’y paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot sa mga namumuno. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti, at pararangalan ka nila. Sila’y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila’y may kapangyarihang magparusa. Sila’y mga lingkod ng Diyos, na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi”. (Roma 13: 1-7)

Umaalinsunod ang AAGAPAY sa kautusan na:

Kayo na naniniwala! Sundin ang Panginoon, at sundin ang mga Apostoles, kasama ang mga naatasan ng kapangyarihan sa inyo. Kung kayo ay may mga di-pagkakaunawaan, ilapit ninyo sa Panginoon at sa kanyang Apostoles, kung kayo ay naniniwala sa Panginoon at sa huling araw: iyan ang pinaka-mainam na pinal na determinasyon. (Al-Qur-an 4.59)

No comments:

Post a Comment