Monday, November 23, 2009

Frequently Asked Questions (FAQs)

Sino ang nasa likod ng AAGAPAY?

Pangunahin, ang AAGAPAY ay pambansang kilusan na nagtataguyod ng isang ideolohiyang naglalayon na mapaigting ang mga magagandang kaugaliang Pilipino kagaya ng mahigpit na paniniwala sa Diyos, mapagmahal sa pamilya, may kagandahang asal, nagbibigay halaga sa kapwa, at malalim ang tradisyon ng bayanihan at pakikipagtulungan.

Sa kasalukuyan, ang ideolohiyang AAGAPAY ay yinayakap at itinataguyod ng maraming indibidwal, at iba’t ibang organisasyon at sektor ng lipunan sa buong kapuluan.

Boluntaryo ang pagsapi nila sa AAGAPAY. Wala namang kailangan ipangamba dahil hayag ang kilusang ito at mahigpit itong umaalinsunod sa mga nakatakdang batas.

Kaya masasabi natin na ang lahat ng Pinoy na sumasang-ayon sa ideolohiyang itinataguyod ang nasa harap at likod ng AAGAPAY. Ikaw, ako, tayo mismo ang nakapalibot at nagbibigay buhay sa kilusang ito.

Sino ang nagtatag ng AAGAPAY?

Batay sa talaan ng SEC, ang kilusan ay nagsimula sa isang maliit na lupon ng mga propesyunal at mga relihiyoso na naniniwalang ang bagong Pilipino o Pinoy ay napapanahon nang kumilos at mag-buklod upang tulong-tulong na makamit ang minimithing masagana at mapayapang pamayanan para sa ating bayan.

Saan kumukuha ng pinansya ang AAGAPAY?

Marami na sa kababayan natin ang naniniwala at sumasapuso sa ideolohiyang AAGAPAY bilang isang sagot sa mga problemang kinakaharap ng ating mamamayan. Sa ating pagpapalaganap ng ideolohiya, may mga lupon ng mga indibidwal at non-governmental organizations (NGOs) ang boluntaryong nag-aalalay ng tulong at pinansya para sa kilusan upang maipagpatuloy nito ang malinis na hangarin para sa ikabubuti ng ating mamamayan at ng bayan.

Para naman sa mga proyektong pangkabuhayan na ilulunsad ng mga kasapi at alyadong organisasyon, humihingi ang AAGAPAY ng ayuda mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga ahensya nito.

Saan ang opisina ng AAGAPAY?

Pangunahin, sinasabi natin na ang AAGAPAY ay isang kaisipan, isang ideolohiya. Kung gayon, saan kaya ang posibleng maging tanggapan nito? Ang tanggapan ng AAGAPAY ay sa isip at puso ng bawat Pinoy na naniniwala sa ideolohiyang isinusulong at araw-araw na isinasabuhay at isinasapraktika ang mga magagandang katangian at ugali sa lahat ng taong nakakasalamuha nya.

Ngunit, batid din naman ng kilusan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang opisyal na tanggapan na siyang pwedeng dulugan ng mga kasapi nito. Sa tulong na rin ng mga kaibigan ng AAGAPAY ay nakapagtatag ito ng munting opisina sa gusali ng VV SOLIVEN sa may EDSA, San Juan, Metro Manila.

Ang AAGAPAY ba ay kontra komunista?

Ang AAGAPAY ay pro-PINOY! Ito ay isang natatanging ideolohiya na hango sa likas na kultura at katangian ng Pilipino. Wala itong ibang layunin kundi ang kaunlaran at kapayapaan para sa bayan. Maging ang pamamaraan nito ay mapayapa at naayon sa batas.

Ang AAGAPAY ay walang paghamon sa mga ideolohiyang isinusulong ng iba’t ibang grupo kagaya ng komunismo at sosyalismo. Kapansin-pansin lang ang pagiging salungat ng AAGAPAY sa mga nasabing ideolohiya gawa ng ang komunismo at sosyalismo ay banyaga ang mga pinagmulan, hindi ito naniniwala sa Diyos, at nilalayon nito ang sirain ang mga demokratikong institusyon ng bansa. Samantalang sa AAGAPAY, pinagsisikapan nitong mapagyaman pa ang ating demokrasya nang makapamahala ng naayon sa kagustuhan ng Diyos ang mga naitalagang mamumuno.

Ang AAGAPAY ba ay isang political organization?

Ang AAGAPAY ay hindi isang political organization. Ito ay isang kilusan na nagtataguyod ng isang ideolohiyang inspirado ng likas na katangian ng Pilipino. Sa maikling pahayag, ang buod ng ating ideolohiya ay nakabatay sa ating paniniwala na ang tao, ang lipunan o anumang bagay sa mundo ay likha ng Panginoon. Kaya nararapat lamang na mahalin, alagaan at payabungin natin ang ating sarili, ang ating kapwa, ang ating bayan, at ang ating kalikasan alinsunod sa Kanyang mga kautusan. Anumang suliraning pansarili o panlipunan ay kayang lutasin sa mapayapang pamamaraan at sa responsableng pagkilos ng bawat indibidwal at kolektibong pamilyang Pilipino.

Ang ultimong layunin ng AAGAPAY ay ang pagkamit ng lipunang demokrasya sa ilalim ng pagpapala ng Panginoon kung saan ang kapangyarihan ay magmumula sa taumbayan. Kaakibat sa layunin na ito ay ang pangarap ng AAGAPAY na makapagtamo ng economic at political empowerment para sa mamamayan.

Ang economic empowerment ay pagbibigay kakayahan sa mamamayan na mapunan ang kakulangan sa pinansya at resources sa pamamagitan ng paglunsad ng mga proyektong pangkabuhayan na makapagpapagaan ng kanilang pamumuhay.

Ang political empowerment ay naglalayong mapabuti ang pamumuhay ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-impluwensya ng ating lehislatura bunga ng pagkakaroon ng isang tinig at kolektibong lakas ng mga kasapi ng ating kilusan.

Kaya kaugnay nito, pinapangarap ng AAGAPAY na maging isang malakas na “lobby group” o “interest bloc” na pakikinggan ng Kongreso at mga namumuno sa gobyerno sa mga iminumungkahi nitong batas, patakaran at programa na makapagpapahina sa kaaway at makapag-aambag sa pagtatamo ng pambansang kapayapaan at kaunlaran.

Ang AAGAPAY ba ay lalahok sa darating na eleksyon bilang isang partylist group?

Hindi lalahok sa eleksyon bilang isang partylist group ang AAGAPAY dahil hindi naman ito isang political party kundi isang kilusan na may malinaw na ideolohiya. Pero kung nanaisin ng mga kasapi ng kilusan na mapalawig ang ating political empowerment ng naayon sa ating mga prinsipyo ay maari tayong sumuporta sa isang organisasyon o partylist group na bukas-loob na yayakap sa ating ideolohiya at kaisipan at masiglang magsusulong nito sa malawak na mamamayan. Naniniwala ang AAGAPAY na walang masama sa pagbibigay ng suporta sa isang organisasyon o partido na makakatulong sa pagtatamo ng ating mga adhikain. Ang mahalaga, ang lahat ng kasapi ng AAGAPAY ay iisa ang tinig o boses na maglalahad at magsusulong ng mga panukala. Dapat maipamalas sa lahat ang kolektibong pagkilos at pagkakaisa ng lahat ng kasapi.

Paano naging kilusan ang AAGAPAY? Ano ang pagkakaiba nito sa organisasyon at ideolohiya?

Naging kilusan ang AAGAPAY dahil isa tayong malawak na organisasyon na pambansa ang saklaw at isa rin tayong alyansa ng iba’t ibang organisasyon at sektor ng lipunan na nagbuklod-buklod para sa isang adhikain na mapatibay ang lipunang may dangal, katarungan at kalayaan. Naging kilusan din ang AAGAPAY dahil ang lahat ng ating pagkilos at adhikain ay ginagabayan ng isang ideolohiyang hango sa magandang katangian ng tunay na Pilipino.

Samantala, ang organisasyon ay mangyaring isang samahan o grupo lang ng mga tao na nagsama-sama para sa isang partikular na layunin at walang ideolohiyang pinagbabatayan at itinataguyod.

Ang ideolohiya naman ay binubuo ng tatlong bahagi: pananaw natin sa daigdig at sa lipunan; ating mga paninidigan at aktitud sa mga nangyayari sa paligid; at ating mga pamamaraan ng pagkilos para lutasin ang mga suliranin ng sarili at lipunan.

No comments:

Post a Comment